การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. โรงเรียนองครักษ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการบรรยาย โครงการข้าราชการน้องใหม่ใส่ใจการเงิน โครงการส่งเสริมความรู้การเงินกับสมาชิก โครงการเตรียมความพร้อมเกษียณ (วิทยากร กบข.) และบรรยาย Anywhere Anytime(วิทยากร ผอ.เรวัตร งะบุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22) ณ ห้องประชุมแสด-ขาว โรงเรียนองครักษ์