แผนการเรียน SMTE ปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม (SMTE : Science Math Technology and Environment):ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
Science Math Technology and Environment (SMTE)

มุ่งเน้นเพิ่มเติม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยการทำโครงงาน และใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ และเสริมสร้างการเป็นนวัตกร

หลักสูตร