หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมายโรงเรียนองครักษ์ ยกระดับคุณภาพนักเรียน

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  1. วิชาเพิ่มเติมเนันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทำโครงงาน
  2. มีกลุ่มความร่วมมือโรงเรียนในโครงการภาคตะวันออก 8 จังหวัด
  3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายพัฒนานักเรียนด้านวิทย์-คณิต

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

  1. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 13 คาบ/สัปดาห์
  2. ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
  3. ต้องจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องตามที่คุรุสภากำหนด
  4. เมื่อจบ ม.3 นักเรียนต้องได้ระดับความสามารถไม่ต่ำกว่าระดับ B1

ห้องเรียนเสมอภาค

  1. มุ่งเน้นพัฒนาศักภาพผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
  2. เปิดโอกาศให้ค้นหาตัวเอง ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนที่มีความแตกต่าง เลือกรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม
ตามความสนใจ

ลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมคุณธรรม