การประกันคุณภาพ

ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2567

กำหนด
มาตราฐานสถานศึกษา

ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน

จัดทําเครื่องมือการประกันคุณภาพและออกแบบวิธีการเก็บ


นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนองครักษ์ ครั้งที่ 1
คู่มือการประเมิน

ผลงานการแข่งขัน/การได้รับรางวัล/ความสำเร็จ นักเรียน

ผลงานการแข่งขัน/การได้รับรางวัล/ความสำเร็จ ของครู

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อม สารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา