แผนการเรียน Mini English Program (MEP)  มัธยมตอนต้น

โครงการห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Program (MEP) 

โครงการห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
Mini English Program (MEP) 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยชาวต่างชาติ 13 คาบ/สัปดาห์

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ และพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

 

หลักสูตร