หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป้าหมายโรงเรียนองครักษ์ ยกระดับคุณภาพนักเรียน

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

 1. วิชาเพิ่มเติมเนันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทำโครงงาน
 2. มีกลุ่มความร่วมมือโรงเรียนในโครงการภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายพัฒนานักเรียนด้านวิทย์-คณิต

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : Science and Math Program (SM)

 1. มุ่งเน้น ในรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ : English and Math Program (EM)

 1. เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ-คณิต

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน English and Chinese Program (EC)

 1. เพิ่มเติมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา Thai and Social Program (TS)

 1. เพิ่มเติมภาษาไทย สังคมศึกษา
 2. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาไทย-สังคม

แผนการเรียนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม Industrial and Agricultural Program (IA)

 1. เพิ่มเติมอุตสาหกรรม การเกษตร
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะงานอาชีพ

แผนการเรียนบริหารธุรกิจ คหกรรม และการท่องเที่ยว Business Home economics and Tourism Program (BHT)

 1. เพิ่มเติมธุรกิจ คหกรรม การท่องเที่ยว
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม
ตามความสนใจ

ลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมคุณธรรม