ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ

กลุ่มบริหารวิชาการ

เอกสารการจัดการเรียนการสอน

เอกสารการวัดและประเมินผล

เอกสารการนิเทศภายใน

เอกสาร PLC

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

 • ขออนุญาตไปราชการ : Word | PDF
 • ขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติราชการ : Word | PDF
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว : Word | PDF
 • ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน : Word | PDF
 • รายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน : Word PDF

วิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

 • ดาวน์โหลดเอกสาร PA2
 • ดาวน์โหลดเอกสาร PA3
 • PA1 ครูผู้ช่วย : Word | PDF
 • PA1 ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) : Word | PDF
 • PA1 ครูชำนาญการ : Word PDF
 • PA1 ครูชำนาญการพิเศษ : Word | PDF
 • PA1 ครูเชี่ยวชาญ : Word | PDF
 • PA1 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ : Word | PDF
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) : Word PDF
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน : Word PDF

กลุ่มบริหารทั่วไป

เอกสารคำร้องทั่วไป

งานกิจการนักเรียน

เอกสารประกอบโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มบริหารงบประมาณ