แผนการเรียน Science and Math Program (SM)

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM : Science and Math Program) : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
Science and Math Program (SM) 

เน้นเพิ่มเติมรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ และต้องการเพิ่มเติมความรู้ และทักษะเพื่อการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร