ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนองครักษ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งและเริ่มเปิดการสอน วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2500   ช่วงแรกของการเปิดทำการสอน ยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนองครักษ์ (ประถมปลาย) เรียนไปพลางก่อน ต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างด้วยเงิน ก.ศ.ส. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  855,043.00  บาท   ซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี อนุมัติเงินดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเริ่มเข้าเรียนในอาคารใหม่ตั้งแต่   วันที่  25  พฤศจิกายน  2500  ที่ดินจำนวน  15  ไร่   ซึ่งเป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ นั้น นายอนันต์  นางปทุม  เมตะศิริ ได้อุทิศให้แก่ราชการ  เพื่อใช้ให้เป็นสาธารณประโยชน์  โดยมิได้ทำนิติกรรมยกให้แต่ประการใด เพียงแต่ยกให้ใช้ประโยชน์ต่อหน้าผู้ใหญ่และคณะกรรมการอำเภอเท่านั้น
                       ต่อมา นายสำเนียง  พาแพง  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสาคร เชิดชู  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2514  ทราบปัญหาว่ากรมสามัญศึกษาไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้หากยังไม่มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ จึงได้แจ้งความจำเป็นขอขยายโรงเรียนให้นายอำเภอทราบ    ซึ่งนายอำเภอ (นายจำรัสพรรังสฤษฎ์ ) ได้ร่วมแก้ปัญหา โดยขอที่ดินของคุณนายสินธุ์   จามรมานและนายสง่า ณ ระนอง  ซึ่งยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมสามัญศึกษา  เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนองครักษ์  จำนวน  34  ไร่  3  งาน    95   ตารางวา  ในวันที่  18  สิงหาคม  2516   คุณนายสินธุ์  จามรมาน  ผู้รับมอบอำนาจจาก  เรืออากาศ  เอกพจน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  และนาวาตรีปิยะพันธ์  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  ผู้จัดการมรดก  ม.ร.ว.สุพรรณ  สนิทวงศ์  เป็นผู้มาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ให้แก่กรมสามัญศึกษา  โดยมี  ศึกษาธิการจังหวัด (นายฉงน  คงทรัพย์) เป็นผู้รับแทนกรมสามัญศึกษา
                      โรงเรียนองครักษ์  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ และ อาคารเรียนตลอดจนอาคารประกอบต่าง ๆ ในที่ดินแห่งใหม่ และย้ายสถานที่เรียนจากที่ดินเดิม  มาอยู่ในที่ดินแห่งใหม่  เลขที่  78   หมู่ที่  3   ต.องครักษ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2517 ใน พ.ศ. 2546  โรงเรียนองครักษ์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  และด้วยความ ร่วมมืออย่างดียิ่งของศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีอุปการคุณ  โรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทุกด้านในวันที่  20  ธันวาคม  2548  โรงเรียนองครักษ์ได้เป็นต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โดยในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนองครักษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีนักเรียนจำนวน 1,720 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 95 คน โดยโรงเรียนได้เป็นศูนย์การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ประจำจังหวัดนครนายก

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ประจำจังหวัดนครนายก

– โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ภาคตะวันออก

– โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE (สสวท.)

– โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สวทช.)