การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน “ทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนองครักษ์”ประจำปี 2567

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน “ทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนองครักษ์”ประจำปี 2567

ด้วยโรงเรียนองครักษ์ มีนโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนทีมีผลการเรียนดี และ มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนองครักษ์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโรงเรียนองครักษ์ จัดให้มีเงินทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนเป็นเงินค่าบำรุงการศึกษาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี จนจบช่วงชั้น ในปีการศึกษา 2567 – 2569 โดยมีรายละเอียด

>> ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน “ทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนองครักษ์”
ประจำปี 2567

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร