การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 27

ารแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 27

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี พุทธศักราช 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยฯ และสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 อี ประเทศไทย จัดการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ประเภททีม เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รอบที่ 1 ระดับจังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก

🚩โรงเรียนองครักษ์

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก ไปแข่งขันต่อในระดับภาค

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่

1.เด็กหญิงกมลวรรณ หาญปราบ

2.เด็กหญิงสิริกัลยา ประมาณ

3.เด็กหญิงสุธาสินี วงค์ประเสริฐ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพจนีย์ เครื่องสาย

ภาพถ่ายโดย ครูวินิตา