การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม GSP ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนองครักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนำความรู้ทางเรขาคณิตไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา โดยมีนายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนองครักษ์