การอบรมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

การอบรมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกร่วมกับโรงเรียนองครักษ์จัดกิจกรรมโครงการอบรมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาจัดโดยได้เข้าอบรมให้ความรู้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนองครักษ์จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมแสดขาว โรงเรียนองครักษ์