ประกาศผลผู้ได้รับทุน “ทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนองครักษ์”ประจำปี 2567

🔥ประกาศโรงเรียนองครักษ์🔥

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับทุน “ทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนองครักษ์”ประจำปี 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้แก่ เด็กหญิงสมัชญา กลิ่นหอม

(โรงเรียนเดิม : โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ นางสาวกุลณัฐ มิดดี้

(โรงเรียนเดิม : โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม)

ให้นักเรียนที่มีรายตามประกาศ และผู้ปกครอง มาทำสัญญาและรับทุนการศึกษาของภาคเรียนที่

1/2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่31 มีนาคม 2567 (เวลาตามประกาศรับมอบตัว) หากไม่มาในวันและเวลาที่กำหนดถือว่า

“สละสิทธิ์” ในการับทุน