กิจกรรมจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทย์

กิจกรรมจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทย์

วันที่ 2 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ได้จัดกิจกรรมจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ระดับชั้น ม.4-6 โดยมีนายเรวัตร งะบุรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภกร ไทยมา ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก และนายณัฐชนน ตาปราบ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์