การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนองครักษ์ ปีการศึกษา 2566

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนองครักษ์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสภานักเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2566 และส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ของชาวไทย ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์