กิจกรรมวันครู อำเภอองครักษ์ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันครู อำเภอองครักษ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 คุรุสภาจังหวัดนครนายก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูองครักษ์ และโรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานในพิธี ในการกล่าวสารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูในอำเภอองครักษ์ที่ได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก